BİLGİ NOTU
(Valilik yasaklama Kararı)
 
 
 
Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120. Maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 3. Maddesinin 1.Fıkrasının (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde 21/07/2016 Perşembe günü saat: 01:00’dan itibaren olmak üzere 90 gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine karar verilmiştir.
 
            Ülke genelinde yaygın şiddet hareketlerinin devamı nedeniyle 19 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 01:00’dan geçerli olmak üzere 90 gün, 19 Ocak 2017 tarihinden geçerli 90 gün, 19 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün, 19 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün uzatılmış, yaygın şiddet hareketlerinin devam etmesi nedeniyle OHAL 19 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda 17/10/2017 tarih ve 9. birleşiminde kabul edilmiştir. 18/10/2017 tarih ve 30214 sayılı Resmi Gazetenin 1. mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
            2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi, “Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak” hükmü ile yine 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 14. Maddesi (c) bendi “Olağanüstü Halin uygulanmasında görev ve yetki; Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkla sağlanmak suretiyle Bölge Valiliklerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.” Hükümleri bulunmaktadır.
 
            Bu bağlamda terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11’nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi hükümleri gereğince;
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan Miting, Basın Açıklamaları, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) bendi gereğince 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda izne bağlanmasına; çadır kurma, stant açma, oturma eylemi vb. türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile Valiliğimizin 02/12/2017 tarih ve 2017/615 sayılı olurlarıyla YASAKLANMIŞTIR.
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
.